Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.

Mark Twain